ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਰਾਨਹਾਸ

ਪਿਰਾਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ~ਖੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਲ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੀਰੰਹਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।