ਐਪਰਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰਨ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਰਹੱਸ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਤਾ ਕੁ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।