ਪੰਛੀ

* ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗੇ ਅਤੇ ਚਿਕਨ (ਭੋਜਨ) ਨੂੰ ਦੇਖੋ।