ਪਫਰ ਮੱਛੀ

ਕਿਸੇ ਪਫਰਫਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲਝੇ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਫਰਫਿਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੌਖਿਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ੇਗੀ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।