ਪ੍ਰੋਮ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ।