ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖਿਝਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 80 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।