ਬਾਰਮੈਨ

ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜੋ ਜਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।