ਚਿਪਸ

ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇ-ਹੱਦ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।