ਬਲਾਕ

ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਅਤਾ-ਪਗੜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ~ਹਰਕਤਾਂ~ ਨੂੰ ~ਪਾਸ ਕਰਨ~ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ~ਗਤੀ~ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਧਾਂਤ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੂਫ਼ਾਨ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।