ਬਲਾਕ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਦਾ।