ਐਵੋਕਾਡੋ

ਕਿਸੇ ਐਵੋਕੈਡੋ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵੋਕੈਡੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਆਂਡਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਰਖਾਲੂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।