ਬਾਂਡ

ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਦਰਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।