ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ

ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ~ਲੁੱਟਿਆ~ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਝੇ, ਸੀਮਤ, ਲਾਚਾਰ ਜਾਂ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਤ-ਰਹਿਤ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ~ਲੱਤ-ਰਹਿਤ~ ਟੀਚਾ। ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।