ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ

ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ। ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ।