ਸਹਾਇਕ

ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਜਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ~ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ~ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਬਦਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।