ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ

ਰਾਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ~ਜ਼ਹਿਰ~ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣ-ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।