ਪ੍ਰਚਾਰ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।