ਗ਼ੈਰ- ਹਾਜ਼ਰ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।