ਗ਼ੈਰ- ਹਾਜ਼ਰ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਦਮਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਬੂ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਵਿਛੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।